Hop til indhold

Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb på institutioner med ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning. Eleverne kommer ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Brobygningsforløb skal gøre eleverne bekendt med forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kan pege hen mod. Brobygningen giver også eleverne mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Relevante kapitler i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25

  • Kapitel 2 a om introduktionskurser og brobygning §§ 10 a – 10 h
  • Kapitel 3 om brobygning for unge, der ikke går i 9. eller 10. klasse § 11

I 9. klasse kan eleverne deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne, hvis de ikke er vurderet parat til den ønskede uddannelse eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg.

Varigheden af brobygningen fastlægges af skolens leder i samarbejde med den kommunale ungeindsats. Hvis skolen og den kommunale ungeindsats vurderer, at det ikke vil gavne eleven at komme i brobygning, kan eleven undtages for dette.

Brobygningen skal tilrettelægges af skolen sammen med den kommunale ungeindsats, så den bidrager til, at eleven kan blive parat til den ønskede uddannelse ved grundskolens afslutning.

Brobygningen består af en obligatorisk og en frivillig del. Der kan i både i den obligatoriske og den frivillige del indgå kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

På den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) skal alle elever deltage i seks ugers brobygning (svarende til 126 timer) til en af de fire hovedområders grundforløb.

Obligatorisk del

Den obligatoriske del udgør en uge (svarende til 21 timer), som alle elever i 10. klasse skal deltage i. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse (htx, hhx) i forløb af mindst to dages varighed. Brobygningen skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

Frivillig del

Ud over den obligatoriske brobygning skal elever i folkeskolens 10. klasse tilbydes at deltage i frivillig brobygning i op til fem uger.

Andre skoleformer, inklusiv efterskoler eller private skoler, der tilbyder 10. klasse, kan tilbyde frivillige brobygning.

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, kan komme i brobygning på en af de fire hovedområders grundforløb, hvis de har behov for afklaring af uddannelsesvalg. I særlige tilfælde kan der tilbydes brobygning til to forskellige grundforløb. Det er den kommunale ungeindsats, der koordinerer brobygningen.

Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

Sidst opdateret: 15. november 2023